Monthly Archives: September 2016

Useful information for taking dirving lisence exam in Nepal (ड्राइभिङ्ग को लागि उपयोगी जानकारी)

This post shoould useful for those who are appearing for written exam of driving license in Nepal.

Driving license is issued by department of transportation in Nepal (website: http://www.dotm.gov.np).

The result of exam can be viewed at http://www.dotm.gov.np/bagmati-license/license-result. But this page is seldom updated. The result can also be obtained by sending sms to 4321 by typing dotm space Registration number (e.g. dotm 232452343).

परीक्षामा सोध्न सकिने महत्वपुर्ण जानकारीहरु

सवारी साधनको सिट संख्या (चालक सिट सहित)

लामो दुरीको डाइरेक्ट बस सेवा ४० सिट
द्रुत (एक्सप्रेस) बस सेवा ५० सिट
साधारण बस सेवा ५६ सिट
मिनीबस २५ सिट
भ्यान जीप तथा माइक्रो बसमा १४ सिट
सफा टेम्पो १२ सिट
कार तथा ट्याक्सी ५ सिट
मिटर जडित टेम्पो ४ सिट
ट्रक, टैंकर र मिनीट्रक ३ सिट
पीकअप ५ सिट
पावर टैलर १ सिट
मोटरसाईकल २ सिट

नम्बर प्लेटका प्रकारहरु

td>

प्लेटको रंग अक्षरको रंग
१निजी सवारी रातो सेतो
सरकारी सवारी सेतो रातो
भाडा वा सार्वजनिक सवारी कालो सेतो
कुटनीतिक सवारी निलो सेतो
पर्यटक सवारी हरियो सेतो
अस्थाई सवारी सेतो कालो
मंत्रीहरुका सवारी निलो र रातो सेतो
संस्थानका सवारी पहेलो निलो

बाटोका प्रकार

लामो बाटो २५० किमि भन्दा लामो बाटो
मध्यम बाटो १००-२५० किमि
छोटो बाटो २५-१०० किमि
स्थानीय बाटो २५ किमि भन्दा कम दुरिको बाटो

सवारी साधना किसिम

ठुला सवारी १० टन भन्दा बढी भार बोक्ने क्षमता भएका सवारी (बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, दमकल)
मझैला सवारी ४-१० टन (मिनीबस, मिनीट्रक, जिप, पिकअप)
साना सवारी ४ टन भन्दा कम भार बोक्ने क्षमता भएका सवारी (कार, जिप, भ्यान)

सवारी रोक्ने दुरी

गति (कि.मि. प्रति घण्टा) रोकिने दुरी (मिटर)
२०
३० १२
४० १७
५० २३
६० ३६
८० ५३

सवारी नम्बर प्लेटको संकेत अक्षर र अंक

</td>

p>>३

नं सवारीको किसिम निजी भाडा सरकारी संस्थान पर्यटक
ठुला सवारीहरु(बस, ट्रक, दमकल)
साना सवारीहरु
>य
तीन पाङ्‍रे क्ष त्र
ट्याक्टर, पावर ट्रेलर
मोटरसाइकल, स्कुटर

सवारीको गति निर्धारण

नं सवारीको किसिम प्रतिघण्टा कि.मि. (बढीमा)
कार, जीप, भ्यान र पिकअप ८०
टेम्पो ४०
मोटरसाईकल ५०
बस, ट्रक (पहाडी बाटो) ५०
बस, ट्रक (समतल बाटो) ७०
बाक्लो बस्ती भएको सडकमा कुनै पनि सवारी ४०

ड्राइभिङ् लाइसेन्स लिने उमेर

नं सवारीको किसिम उमेर
मोटरसाईकल र स्कुटर १६ बर्ष
साना तथा मझौला सवारी १८ बर्ष
ठुला सवारी २१ बर्ष

ड्राइभिङ् लाइसेन्स लिदा र नविकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर

नं सवारीको किसिम दस्तुर
मोटरसाईकल र स्कुटर रु ७००
साना सवारी रु १०००
मझौला सवारी रु १५००
ठुला सवारी रु २०००

बिमा रकम सम्बन्धी

नं विवरण रकम
ठुला र मझौला सवारी चालकको रु १,५०,०००
ठुला र मझौला सवारी परीचालक, चेकर, हेल्पर र अन्य कर्मचारीको रु १,००,०००
यात्री बीमा रु ५०,०००
तेस्रो पक्ष (पैदल यात्री) को रु ५,००,०००

कार्यलयले लिने दस्तुर सम्बन्धी जानकारी

ड्रइभिङ्ग लाइसेन्स सम्बन्धी

नं सवारीको किसिम राजश्व रकम
ठुला सवारी रु २,०००
मझौला सवारी रु १,५००
साना सवारी रु १,०००
मोटर साइकल र स्कुटर रु ७००

  लाइसेन्स समुहथप गर्दा लाग्ने द्तुर

नं सवारीको किसिम राजश्व रकम
सानोको रु १००
मझौलाको रु २५०
ठुलाको रु ५००

स्पष्टिकरण: एउटै चालक अनुमति पत्रमा एकभन्दा वढी किसिमका सवारी चलउने इजाजत पाएका हकमा सबैभन्दा बढी दस्तुर मात्र लाग्नेछ।